2024 නව සිසුන් සදහා පමණක් , 2024 A/L මිනුම් ඒකක හා මාන, මිනුම් උපකරණ සහ දෛශික LESSON PACK FREE ලබා ගත හැක.
මාර්තු 14 දින රාත්‍රී 12 දක්වා පමණයි.

LESSON PACK 01

දෛශික හා චලිතය
FREE
/ OR RS.700.00
 • දෛශික
 • සරල රේඛිය චලිතය
 • ගුරුත්වය යටතේ සිරස් චලිතය
 • ගුරුත්වය යටතේ ආනත චලිතය ( ප්‍රක්ෂිප්ත )
 • සාපේක්ෂ චලිතය

LESSON PACK 02

නිවුටන් නියම
FREE
/ OR RS.800.00
 • නිවුටන් නියම
 • ගම්‍යතාවය
 • ගම්‍යතාවය හා ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය
 • ආවේගය

LESSON PACK 03

බල සමතුලිතතාවය
FREE
/ OR RS.700.00
 • ඝුර්ණ මුලධර්මය
 • බල දෙකක් යටතේ සමතුලිතතාවය
 • බල තුනක් යටතේ සමතුලිතතාවය
 • ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය

LESSON PACK 04

කෝණික චලිතය
FREE
/ OR RS.800.00
 • කෝණික චලිතය
 • භ්‍රමණ චලිතය
 • වෘත්ත චලිතය

LESSON PACK 05

තරල විද්‍යාව
FREE
/ OR RS.800.00
 • ද්‍රවස්ථිතිය
 • තරලගති විද්‍යාව
 • තරලගති විද්‍යාව විශේෂ සාකච්ඡාව

LESSON PACK 18

සරල අනුවර්තිය චලිතය
FREE
/OR RS.600.00
 • සරල අනුවර්තිය චලිතය

LESSON PACK 19

ඩොප්ලර් ආචරණය
FREE
/OR RS.600.00
 • ඩොප්ලර් ආචරණය

LESSON PACK 20

තරංගවල ලක්ෂණ
FREE
/OR RS.600.00
 • තරංගවල ලක්ෂණ

LESSON PACK 21

තන්තුවල හා දඩුවල කම්පනය
FREE
/OR RS.600.00
 • තන්තුවල හා දඩුවල කම්පනය

LESSON PACK 22

ධ්වනියේ ලක්ෂණ
FREE
/OR RS.600.00
 • ධ්වනියේ ලක්ෂණ