🔔 සියලුම Online පන්ති සදහා Videos | Recording | Lesson Packs | Paper PDF සහ Live Zoom Class ලබාදීම AP.LK හරහා සිදු කෙරෙනු ලැබේ. ✅

🔖 පහත පියවර අනුගමනය කරන්න 👇

1) පළමුව ap.lk වෙත පිවිසෙන්න

2) "Go to Dashboard" Click කරන්න

╰ පංතිය සඳහා දිගටම පවත්වාගෙන යන 🖥 Google ගිණුමක් හරහා Site එකට Log වෙන්න

3) ඉන්පසු ඔබගේ නිවැරදි තොරතුරු ඇතුලත් කර , පංතියට Register වෙන්න

╰ සැයු :- ඔබ ලබාදෙන තොරතුරු වලට අනුව 🚚  Tute Pack Delivery කිරීම සිදු කරයි. ( Tute Pack Tracking (https://t.me/Ap23Tech/257) )

╰ සැයු :- ඔබ Centers මගින් Tutes ලබාගන්නෙ නම් Register වීමෙන් අනතුරුව Profile වෙත පිවිස ඔබට ආදාල Center එක තෝරා Save කරන්න. ( පංතිය Activate වීමෙන් පසුව පංතිය තුල ඔබට QR කේතයක් දිස්වේ , එය අදාළ Center එකට ලබාදී Tute ලබාගත හැකිය )


👉 වෙබ් අඩවියෙන් Class ලබාගන්නා ආකාරය

├ Lesson Store වෙත පිවිසෙන්න ☘️

├ ඔබට අදාල Class එක මත Click කර Tute Pack ලබාගැනීමට අවශ්‍ය ආකාරය තෝරා, ගෙවීම් සනාථ කිරීමට ලැබුණ Slip පත Upload කර Submit කරන්න

╰ ඔබගේ ගෙවීම් Slip පත පරික්ෂා කර, පැයක පමණ කාලයක් ඇතුලත පංති Card පත Activate වේ.


✔️  ඔබගේ පංතිය Active වී ඇති බව තරවුරු කරගැනීම

├ ඔබගේ Slip පත පරික්ෂා කරන තුරු On Verification ලෙස දිස්වේ.

├ පංති Card පත Activate වූ පසු වෙබ් අඩවියෙන් Pop-Up පණිවිඩයක් මගින් දැනුවත් කෙරේ.

├ Active වූ පසුව My Class තුල අදාල පන්තිය Active ලෙස කොළ පාටින් දිස්වේ.

╰ දැන් පන්තියේ නම මත Click කර ඔබට පන්තියට අදාල Videos & PDF ලබාගත හැක ( Tutorial (https://t.me/Ap23Tech/252) ).


🔥🔥🔥🔥 Register වීමෙන් අනතුරුව ඔබට AP LearniX කෘතීම බුද්ධි වැඩ සටහන භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලැබේ. AP LearniX පිළිබඳව Updates ලබාගැනීමට හා Tips දැනගැනීමට @LearniX_AI Channel එක සමඟ සම්බන්ධ වන්න.


⚡️ Hotline Contact

├ Main Hotline - @aphotline

├ Technical Hotline - @aptechnicalsupport

╰ Second Hotline - @APhotline2

🧑‍💻 තාක්ෂණික සහය සඳහා : @AP_HELP_23_BOT

📚 Tute Hotline - 0726323931

❤️ Dashboard : https://ap.lk/dashborad

🔥 ජීවිතයට PHYSICS | අනුරාධ පෙරේරා

පන්ති වලට නව සිසුන් සම්භන්ධ වන ආකාරය

2023/2024/2025 theory පන්තිය සදහා කාල සටහන ❗️

2023 REVISION පන්තිය සදහා නව කාල සටහන ❗️

පන්තිවලට සහභාගී වීම සදහා ඔබ පන්ති ගාස්තු ගෙවිය යුතු අතර ලියාපදිංචි ගාස්තු කිසිවක් අය නොකෙරේ. එය පහත පියවර පරිදි සිදු කල හැක.

පන්ති ගාස්තු ගෙවීම් සහ අදාල පන්තිය ACTIVE වීම පිළිබද

cLASS FEE!!

සියලු ONLINE පන්ති සදහා Printed Tutes නිවසට Delivery හෝ තැපැල් මගින් ලබා දේ.

භෞතික පන්ති ගාස්තු අදාල ආයතනයෙන් ගෙවිය යුතු වන අතර Online දරුවන්ට පන්ති ගාස්තු ගෙවීම ආයතන හරහා සිදු කල නොහැක. පහත ක්‍රම මගින් Online පන්ති ගාස්තු ගෙවිය හැක

බැංකු තැන්පතු හෝ Online Transfers පහත ගිණුම් අංක වලින් එකකට සිදුකරන්න

ඔබගේ නිවැරදි දත්ත සමග එම මාසයට අදාල ගාස්තු සනාථ කිරීම සදහා SLIP එක හෝ යොදා ගනු ලබන මාධ්‍යය
"PAYMENT SLIP UPLOAD LINK" වෙත UPLOAD කිරීමක් සිදු කිරීම අනිවාර්යය වේ.

ඔබ පන්ති ගාස්තු ගෙවා පැයක් ඇතුලත ඔබට අදාල පන්තිය ACTIVE වීමක් සිදු වේ.

නිවැරදිව ලිපිනය සහ දුරකතන අංක සදහන් කරන්න.

ඔබට Tutes ලබා ගැනීම සදහා Delivery Service හෝ තැපැල් මාර්ගය තෝරාගත හැක. එය ඔබට පහසු ආකාරයකින් ලබා ගන්න.

ඔබ SLIP UPLOAD කර සතියේ දින 3ක් හෝ වැඩ කරන දින 3ක් ඇතුලත එම මාසයට අදාල TUTE PACK එක ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත.

Card Active වී නොමැති නම් පමණක් අපගේ Hotline සහය හෝ Technical සහය ලබා ගන්න.

CLASS ISSUES

  • පන්ති පිළිබද විමසීම් සහය

CLASS ISSUES

  • පන්ති පිළිබද තාක්ෂණික සහය

CLASS ISSUES

  • පන්ති පිළිබද තාක්ෂණික සහය

TUTE ISSUES

  • සතියේ දිනවල, උදෑසන 08.00 ත් සවස 05.00ත් අතර කාලයකදී ගැටළු යොමු කරන්න.