ජීවිතයට Physics

ජීවිතය ජයගන්න කැප වන ඔබේ ගමනේ කඩයිම් ජය ගැනීමට ඔබ වෙනුවෙන්ම සූදානම් වූ විශේෂිත online පාඩම් මාලාවක් සමග එකතු වන්න. අමාරු Physics ඔබේ පහසුම විෂයය බවට පත්කිරීමට අප කැප වන්නම්.

ජීවිතයට Physics

ජීවිතය ජයගන්න කැප වන ඔබේ ගමනේ කඩයිම් ජය ගැනීමට ඔබ වෙනුවෙන්ම සූදානම් වූ
විශේෂිත online පාඩම් මාලාවක් සමග එකතු වන්න. අමාරු Physics
ඔබේ පහසුම විෂයය බවට පත්කිරීමට අප කැප වන්නම්.

ජීවිතයට

Physics

Resources

ඔබේ පාඩම පහතින් තෝරාගන්න

තාපය 01 Answers

Click to Download

චලිතය 01

Click to Download